دیدار دوستانه بین تاسیسات دریایی تهران و شهرداری ساوه با تساوی به پایان رسید.